Get Adobe Flash player

Sygnał do Premier Beaty Szydło

Czy uważasz, że należy wysłać zdecydowany sygnał w formie zorganizowanej do Pani Premier Beaty Szydło o niezadowoleniu środowisk mundurowych z powodu braku postępów prac nad ustawami o zwolnieniach lekarskich L4, zaopatrzeniu emerytalnym w art. 15 A oraz propozycją wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu służby do 6 miesięcy?

Dodaj nową odpowiedź!
2 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.

NSZZ FSG otrzymał z Biura Finansów KG SG do zaopiniowania projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej


Poniżej projekt, który ma wejść w życie od 1 stycznia 2015

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH  z dnia .....     2014    r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 105 i art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402) zarządza się, co następuje:

Czytaj więcej...

NSZZ FSG otrzymał do zaopiniowania z Komendy Głównej SG projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

Poniżej UZASADNIENIE STRONY SŁUŻBOWEJ

Projektowane rozporządzenie zastąpi obowiązujące w przedmiotowym zakresie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 70, poz. 375, z 2013 r. poz. 1117).
Zmiana dotychczasowej regulacji wynika z potrzeby wdrożenia nowego systemu zaopatrywania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przedmioty umundurowania.

Czytaj więcej...

NSZZ FSG otrzymał do zaopiniowania Projekt zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej


Poniżej część uzasadnienia strony służbowej:

Projekt zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 7 pkt 6a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 z późn. zm.).
Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności procesu szkolenia  poprzez dokonanie zmian merytorycznych wynikających z doświadczeń uzyskanych w wyniku stosowania przepisów obowiązującego zarządzenia Nr 54 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 47 z późn. zm.), a także dostosowanie użytych w tym akcie prawnym pojęć do zapisów uregulowań obowiązujących w formacji.

Czytaj więcej...

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej Związek Zawodowy Strażaków Florian Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa

facebook

ZO NSZZ FSG przy NWOSG

Cosinus

Aktualności MSW

stat4u