Get Adobe Flash player

Sygnał do Premier Beaty Szydło

Czy uważasz, że należy wysłać zdecydowany sygnał w formie zorganizowanej do Pani Premier Beaty Szydło o niezadowoleniu środowisk mundurowych z powodu braku postępów prac nad ustawami o zwolnieniach lekarskich L4, zaopatrzeniu emerytalnym w art. 15 A oraz propozycją wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu służby do 6 miesięcy?

Dodaj nową odpowiedź!
2 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.

WARUNKI UBEZPIECZENIA

Ubezpieczeni:

1. Funkcjonariusze/pracownicy Straży Granicznej oraz emerytowani funkcjonariusze/pracownicy Straży Granicznej,

2. współmałżonkowie /konkubenci i dzieci wyżej wymienionych,

3. możliwość doubezpieczenia również pozostałych członków rodzin – rodzice, teściowie.

Zakres ubezpieczenia:
następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w okresie odpowiedzialności Gothaer S.A., na terytorium całego świata.

Wariant I

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ograniczonym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas wykonywania pracy. (dotyczy wyłącznie funkcjonariuszy/pracowników Służby Granicznej).

Wariant II

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas wykonywania pracy, podczas drogi do/z pracy oraz w życiu prywatnym (ochrona całodobowa).

 

Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia podstawowe:

1) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, w wysokości 1 % sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej jednak, niż 100 % tej sumy ubezpieczenia;

2) świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków;

3) zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości 20 % sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności, jeżeli ich zakup był niezbędny z medycznego punktu widzenia, zalecony przez lekarza oraz związany z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową a koszty ich nabycia nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub z innego tytułu oraz zostały poniesione wyłącznie na terytorium RP;

4) zwrot udokumentowanych kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów w wysokości do 20 % sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie odpowiedzialności,

5) zadośćuczynienie za doznaną krzywdę: jednorazowe świadczenie w wysokości 5 % wypłaconego świadczenia na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności, wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50 %, o ile przysługuje mu prawo do wypłaty świadczenia z tego tytułu.

Warunki ubezpieczenia:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków OPTIMA, zatwierdzone uchwałą Zarządu PTU S.A. Nr 23/10 z dnia 04.03.2010 r. oraz zmienione Uchwałą PTU S.A. Nr 86/12 z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany firmy Spółki w treści OWU i Taryf.

Suma ubezpieczenia (NNW):
1) 30 000 PLN
2) 50 000 PLN

Rozszerzenia dodatkowe do OWU:

 

L.p.

Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

1

Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (KL)

20% SU NNW

2

Zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy, nauki bądź

innych czynności lub pobytu w szpitalu (ZD)

Do 3 000 PLN z tytułu pobytu w szpitalu

3

Świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu

Ubezpieczonego (KP)

5 000 PLN

 

Franszyza redukcyjna w świadczeniu z tytułu uszczerbku na zdrowiu:
1% sumy ubezpieczenia

 

Składka:

 

Suma ubezpieczenia

30 000 PLN

50 000 PLN

Zakres

Wariant I -

praca

Wariant II -

całodobowo

Wariant I -

praca

Wariant II -

całodobowo

Składka za osobę za miesiąc

5,00 PLN

8,00 PLN

8,00 PLN

13,00 PLN

 

facebook

ZO NSZZ FSG przy NWOSG

Cosinus

Gothaer dokumenty

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW OPTIMA
Gothaer TU S.A.

Do pobrania


Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia NNW

Do pobrania

stat4u